Testimonies
1. 不离不棄的愛 (王少琳姊妹)
2. 神的帯領 (华苏重弟兄)
3. 羊年話順服的生命 (祝普音弟兄)
4. Singing God's Glory (張琰姊妹)
5. 奇妙的神 (葛黙輝姊妹)
6. 话语的改变 (王亭弟兄)
7. 归回安息,平静安稳 (馮學燕姊妹)
8. 我爱神的话 (齐平姊妹)
9. 读创世纪心得 (周宇蕾姊妹)
10. 神的恩典 (盧淑芳姊妹)
11. 日记摘录 (郭敏姊妹)
12. 即時供應的神 (楊敏華师母)
13. 国内旅行记 (郭红梅姊妹)
14. 病得医治 (王亭弟兄)
15. 感謝深愛我的主 (樊漢節姊妹)
16. 绅士儿子 (王亭弟兄)
17. 福音本是神的大能 (張崑弟兄)
18. A Testimony at CWM 7 year’s anniversary (馮學燕姊妹)
19. 听圣经的体会 (周宇蕾姊妹)
20. 圣道基督教会的成长 (陈启世牧师)
21. 婚姻见证 (Lili Cui)
22. 魏台芬姊妹见证 (魏台芬姊妹)