Vision

 

    愛神,愛人,使萬民作門徒
 
 
我們的異像
 
 
1.      敬拜禱告的教會---生命的成長
2.      聖靈更新的教會---生命的彰顯
3.      肢體組合的教會---生命的聯合
4.      遵行使命的教會---生命的增長
5.      全職服事的教會---生命的成熟
 

 

我們的特色

1.      生命有根基
2.      生活有喜樂
3.      事奉有愛心
4.      傳道有能力
5.      凡事有信心